privacy statement

PRIVACYSTATEMENT BASIC TRUST

Basic Trust, met vestigingen in het hele land, met het hoofdkantoor gevestigd te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68991878, hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement legt uit hoe Basic Trust met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie Basic Trust persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiŽle) patiŽnten;
 2. bezoekers aan de praktijken van Basic Trust
 3. bezoekers van de website www.basictrust.com
 4. deelnemers aan (opleidings)bijeenkomsten van Basic Trust Opleidingen
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Basic Trust contact opnemen of van wie Basic Trust persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
2. Verwerking van persoonsgegevens

Basic Trust verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Basic Trust zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan een praktijkpand waar camera's zijn bevestigd zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden in beginsel na enkele dagen vernietigd;
 5. beschikbaar komen door video-opnames tijdens sessies, toepasingen voor e-health

3. Doeleinden verwerking
Basic Trust verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website www.basictrust.com
 4. het toesturen van onze nieuwsbrief (alleen als u zich hier expliciet voor heeft aangemeld)
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 6. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Basic Trust verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Basic Trust kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Basic Trust persoonsgegevens verwerken. Basic Trust sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Basic Trust deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Basic Trust deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Basic Trust geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Basic Trust ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
 1. Basic Trust bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Basic Trust hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 2. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. gegevens van medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 5. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 6. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement
Basic Trust kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Basic Trust gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Basic Trust te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Basic Trust door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@basictrust.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Basic Trust persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Basic Trust door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@basictrust.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Terug

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"